Algemene Voorwaarden Webdesign

Webbureau de Overkant

KvK nummer: 34344445

Wandelmeent 6, 1218 CM Hilversum

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Webbureau de Overkant. Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van Webbureau de Overkant.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever. Of als een bestelling via één van onze websites gedaan wordt. Dit is een bindende overeenkomst. Een bestelling is te annuleren door betaling van het bedrag voor de realisatie van de website of afgenomen dienst. Er hoeft in dat geval geen websitepakket afgenomen te worden.

2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.4 Websites die wij voor klanten realiseren worden onderaan voorzien van een kleine ‘handtekening’. Deze bevat een link naar onze website.

Artikel 3. Prijs

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

Artikel 4. Adviezen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Na accepteren van de offerte is Opdrachtgever verplicht een aanbetaling te doen van 50% van het factuurbedrag alvorens Opdrachtnemer met de werkzaamheden start.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 7 dagen na (deel)factuurdatum.

6.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

6.4 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

 1. een betalingstermijn is overschreden;
 2. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
 3. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
 4. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.5 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.6 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

6.7 Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

6.8 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.

6.9 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

6.10 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 8. Wijzigingen in de opdracht

8.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Artikel 9. Ontbinding

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.5 Omstandigheden, die een overmacht situatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 10. Annuleringsregeling

10.1 In geval van annulering door de opdrachtgever wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

 1. 2 weken voor de aanvangsdatum: volledige bedrag zoals in de overeenkomst staat.
 2. 1 maand tot 2 weken voor aanvangsdatum: helft van het bedrag als in de overeenkomst staat.

Artikel 11. Reclames, klachten

11.1 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

11.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

Artikel 12. Klachten- en beroepsregeling

12.1 In geval van (vermeende) wanprestatie vind er een gesprek plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om het probleem op te lossen.

12.2 Indien dit gesprek niet tot tevredenheid verloopt kan de opdrachtgever zijn klacht schriftelijk melden, binnen 2-4 weken na het eerste gesprek. Binnen 4 weken wordt de klacht schriftelijk beantwoord.

12.3 In laatste instantie is een gang naar de civiele rechter mogelijk.

12.4 Een klacht zal door opdrachtnemer te allen tijd vertrouwelijk worden behandeld.

12.5 Klachten en de wijze van afhandeling worden door opdrachtnemer geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

 1. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 2. 2b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
 3. 2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 4. 2d De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 5. 2e Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Nederlands recht is van toepassing.

Algemene voorwaarden Cursussen, trainingen en workshops

Webbureau de Overkant

KvK nummer: 34344445

Wandelmeent 6, 1218 CM Hilversum

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
 • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 • Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Eelco Jacobs, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging cursus

 1. Inschrijving voor de door Webbureau de Overkant te verzorgen cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het verzenden van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier op www.webbureaudeoverkant.nl.
 2. Webbureau de Overkant bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Prijzen van cursus

 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op www.webbureaudeoverkant.nl ten tijde van de inschrijving.
 2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 3. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 4. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Betaling

 1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Webbureau de Overkant een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever of cursist.
 2. Betaling door de opdrachtgever/cursist dient integraal te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum en minimaal 7 dagen voor de eerstvolgende afgesproken cursusdatum door middel van storting op een door Webbureau de Overkant aangewezen bank– of girorekening.
 Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde cursusbedrag, vervalt het recht op deelname.
 3. Indien de opdrachtgever/cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Webbureau de Overkant voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 4. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door Webbureau de Overkant is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever/cursist ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 6. Verplaatsing data cursus door de opdrachtgever

Een cursusdag kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier (4) weken — en langer dan een (1) week — voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 7. Annulering cursus door de opdrachtgever
/cursist

 1. Annulering door de opdrachtgever/cursist van de overeenkomst ter zake een cursus is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.
 2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt € 25,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 3. Annulering door de opdrachtgever/cursist van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.
 4. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige annuleringsreden. Hierbij valt te denken aan overlijden, ziekte, andere baan en wordt in overleg met Webbureau de Overkant bepaald.

Artikel 8. Verhindering van de cursist

 1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij Webbureau de Overkant en mits de vervanger over minimaal vergelijkbare computer basisvaardigheden beschikt als de verhinderde cursist. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 25,- excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 25,-.

Artikel 9. Annulering door Webbureau de Overkant

Webbureau de Overkant behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers/cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Webbureau de Overkant zal het door de opdrachtgever/cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Webbureau de Overkant de opdrachtgever/cursist een alternatief aan. Indien de opdrachtgever/cursist hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Webbureau de Overkant is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Webbureau de Overkant of de annulering van de cursusovereenkomst door Webbureau de Overkant, tenzij aan Webbureau de Overkant opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Webbureau de Overkant op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever/cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Webbureau de Overkant voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webbureau de Overkant is de opdrachtgever/cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 12. Vervanging docent of trainer

Webbureau de Overkant is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Webbureau de Overkant en overeenkomsten tussen Webbureau de Overkant en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.

Algemene Voorwaarden Website Ondhoud

Webbureau de Overkant

KvK nummer: 34344445

Wandelmeent 6, 1218 CM Hilversum

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Webbureau de Overkant. Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van Webbureau de Overkant.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever. Of als een bestelling via één van onze websites gedaan wordt. Dit is een bindende overeenkomst. Een bestelling is te annuleren door betaling van het bedrag voor de realisatie van de website of afgenomen dienst. Er hoeft in dat geval geen websitepakket afgenomen te worden.

2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

Artikel 3. Prijs

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

Artikel 4. Technisch onderhoud

4.1 Onder de dienst ‘Website Onderhoud’ valt enkel technisch onderhoud: het updaten van WordPress core en geïnstalleerde plugins.
4.2 Updaten van het gebruikte thema valt standaard niet onder ‘Website Onderhoud’, aangezien dit extra werkzaamheden en kosten (o.a. i.v.m. licenties) kan meebrengen. Updaten van thema valt daardoor onder ‘meerwerk’ en hiervoor wordt een aparte (prijs) afspraak gemaakt.
4.3 Onder ‘Website Onderhoud’ valt het regelmatig maken van, en extern opslaan, backups. In geval van problemen met de website kan de laatste backup teruggezet worden.
4.4 Onder ‘Website Onderhoud’ vallen geen problemen die veroorzaakt zijn door onkundig gebruik van, of conflicten o.a. veroorzaakt door installatie van plugins of aanpassingen in code op de website, door opdrachtgever, zonder voorafgaand overleg met opdrachtnemer.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Na accepteren van de offerte is Opdrachtgever verplicht om de maandbijdrage voor de 1e van de komende maand te voldoen.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 7 dagen na (deel)factuurdatum.

6.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

6.4 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

 1. een betalingstermijn is overschreden;
 2. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
 3. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
 4. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.5 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.6 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

6.7 Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

6.8 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.

6.9 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

6.10 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 8. Wijzigingen in de opdracht

8.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Artikel 9. Ontbinding

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.5 Omstandigheden, die een overmacht situatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 10. Annuleringsregeling

10.1 In geval van annulering door de opdrachtgever wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

 1. 2 weken voor de aanvangsdatum: volledige bedrag zoals in de overeenkomst staat.
 2. 1 maand tot 2 weken voor aanvangsdatum: helft van het bedrag als in de overeenkomst staat.

Artikel 11. Reclames, klachten

11.1 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

11.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

Artikel 12. Klachten- en beroepsregeling

12.1 In geval van (vermeende) wanprestatie vind er een gesprek plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om het probleem op te lossen.

12.2 Indien dit gesprek niet tot tevredenheid verloopt kan de opdrachtgever zijn klacht schriftelijk melden, binnen 2-4 weken na het eerste gesprek. Binnen 4 weken wordt de klacht schriftelijk beantwoord.

12.3 In laatste instantie is een gang naar de civiele rechter mogelijk.

12.4 Een klacht zal door opdrachtnemer te allen tijd vertrouwelijk worden behandeld.

12.5 Klachten en de wijze van afhandeling worden door opdrachtnemer geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

 1. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 2. 2b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
 3. 2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 4. 2d De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 5. 2e Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Nederlands recht is van toepassing.